Vislabāk Novērtētais Online Kazino Latvijā

L\u016bdzu, p\u0101rbaudiet savus MOBILE-ID pazi\u0146ojumus. \u0160obr\u012bd tiek gaid\u012bta atbilde..”,”auth.verification_code.smart-id.title”:”SMART-ID autentifik\u0101cija”,”auth.verification_code.smart-id.alert_message”:”Autentifik\u0101cijas datu piepras\u012bjums tika nos\u016bt\u012bts . L\u016bdzu, p\u0101rbaudiet savus SMART-ID pazi\u0146ojumus. \u0160obr\u012bd tiek gaid\u012bta atbilde..”,”server_error”:”Internal server error”,”label.phone”:”Phone”,”label.personal_code”:”Personas kods”,”register.control_code”:”J\u016bsu kontroles kods ir -“,”register.verify.description.mobile-id”:”Uz Tavu nor\u0101d\u012bto t\u0101lru\u0146a nr. tika nos\u016bt\u012bta zi\u0146a. Paskaties, vai sa\u0146\u0113mi kodu!”,”register.verify_error”:”Verifik\u0101cijas procesa laik\u0101 gad\u012bjusies k\u013c\u016bda. P\u0101rbaudi jau ievad\u012btos datus un m\u0113\u0123ini v\u0113lreiz.”,”user.register”:”Re\u0123istr\u0113ties!”,”no_account_yet”:”V\u0113l nav konta?”,”action.yes”:”J\u0101″,”action.no”:”N\u0113″,”reset_password.description”:”L\u016bdzu ievadiet sava OlyBet konta re\u0123istr\u0113to e-pasta adresi.\nGad\u012bjum\u0101, ja J\u016bsu telefona numurs ir verific\u0113ts J\u016bsu OlyBet kont\u0101, J\u016bs sa\u0146emsiet SMS zi\u0146u ar 4 ciparu kodu. L\u016bdzu ievadiet kodu uzr\u0101d\u012btaj\u0101 form\u0101 un izv\u0113laties jauno paroli.\nGad\u012bjum\u0101, ja J\u016bsu telefona numurs nav verific\u0113ts J\u016bsu OlyBet kont\u0101, paroles atjauno\u0161anas saite tiks nos\u016bt\u012bta uz J\u016bsu e-pasta adresi.”,”registration.email_or_username”:”E-pasts\/lietot\u0101jv\u0101rds”,”reset_password.failed”:”Password reset failed, please contact customer support”,”reset_password.send”:”S\u016bt\u012bt”,”password_reset_sent”:”Ja nor\u0101d\u012btais e-pasts ir re\u0123istr\u0113ts m\u016bsu datu b\u0101z\u0113, uz to Tu sa\u0146emsi t\u0101l\u0101k\u0101s instrukcijas.”,”reset_password.reset_password”:”Paroles atg\u0101din\u0101\u0161ana”,”n18″:”PERSONS UNDER 18 YEARS OF AGE ARE NOT ALLOWED TO GAMBLE”,”n21″:”DRAUD\u017dIAMA LO\u0160TI NUOTOLINIUS STALO LO\u0160IMUS ASMENIMS, KURIEMS N\u0116RA SUKAK\u METAI”,”addiction_warning”:”WARNING: IRRESPONSIBLE GAMBLING CAN BECOME A SERIOUS ADDICTION”,”self_limited.title”:”Atvaino, Tavs konts ir blo\u0137\u0113ts”,”self_limited.description”:”Diem\u017e\u0113l pieeja Tavam kontam ir blo\u0137\u0113ta. Tam par iemeslu var b\u016bt iek\u013cau\u0161ana pa\u0161izsl\u0113gto personu re\u0123istr\u0101 vai atra\u0161an\u0101s uzturl\u012bdzek\u013cu nemaks\u0101t\u0101ju sarakst\u0101. Sazinies ar Izlo\u017eu un Azartsp\u0113\u013cu Uzraudz\u012bbas Inspekciju, lai uzzin\u0101tu vair\u0101k. Lai apskat\u012btu sava profila inform\u0101ciju, ej uz lietot\u0101ja profila sada\u013cu.”,”self_limited.button”:”Atv\u0113rt Profilu”,”responsible-gaming.notification”:”Azartsp\u0113les var izrais\u012bt atkar\u012bbu. Tev ir iesp\u0113ja piepras\u012bt liegumu piek\u013cuvei azartsp\u0113l\u0113m Izlo\u017eu un Azartsp\u0113\u013cu Uzraudz\u012bbas Inspekcijas m\u0101jas lap\u0101.”,”responsible-gaming.hide”:”Izsl\u0113gt”,”action.confirm”:”Apstiprin\u0101t”,”button.change”:”Nomain\u012bt veidu”,”register.email”:”E-pasts”,”user.deposit”:”Iemaksa”,”bonus.information”:”Inform\u0101cija par bonusu”,”promotional_code”:”Promo kods”,”deposit.category.online”:”Internet\u0101″,”deposit.category.other”:”Additional payment option”,”deposit.category.offline”:”Olympic Casino Kas\u0113″,”deposit.category.instant”:”Zib Iemaksa un Izmaksa”,”deposit.category.transfer”:”Bankas p\u0101rskait\u012bjums”,”deposit.instant”:”Nekav\u0113joties”,”deposit.instant_deposit_and_withdrawal”:”deposit.instant_deposit_and_withdrawal”,”deposit.description.paysera_wallet_fake “:”deposit.description.paysera_wallet_fake “,”deposit.neopay.provider_bank”:”:bank by Neopay”,”deposit.trustly_citadele.transaction_info”:”Maksim\u0101l\u0101 kop\u0113j\u0101 zibmaks\u0101jumu summa dien\u0101 ir 100 EUR, ja kop\u0113j\u0101 summa p\u0101rsniedz 100 EUR, maks\u0101jum\u0430 sa\u0146em\u0161anas laiks var palielin\u0101ties.”,”deposit.trustly_citadele.payment_info_button_text”:”Svar\u012bga inform\u0101cija”,”deposit.neopay_notice”:”Maks\u0101juma inici\u0113\u0161anas pakalpojumu sniedz NEO Finance, AB. Izmantojot \u0161o pakalpojumu, apliecin\u0101t, ka iepazin\u0101ties ar noteikumiem”,”deposit.modal.info”:”deposit.modal.info”,”provider.paysera_wallet_fake”:”Paysera”,”label.commission”:”Komisija:”,”casino”:”Kazino”,”betting.information”:”Inform\u0101cija par likm\u0113m”,”session_from”:”Sesija no”,”betting.story.waiting”:”Gaida rezult\u0101tu”,”win”:”Laim\u0113ts”,”past_bid.result”:”Rezult\u0101ts”,”all”:”All”,”bets”:”Bets”,”deposit.category.last_used”:”P\u0113d\u0113j\u0101s iemaksas metode”,”deposit.sum”:”Depoz\u012bta apm\u0113rs”,”title.deposit.pending”:”IBAN mismatch”,”message.deposit.pending”:”Tavs bankas konta numurs, no kura veici iemaksu, at\u0161\u0137iras no sist\u0113m\u0101 re\u0123istr\u0113t\u0101. L\u016bdzu, apstiprini \u0161\u012bs izmai\u0146as iemaksas lap\u0101.”,”deposit.date”:”Datums”,”account.number”:”Konta numurs (IBAN)”,”account.status”:”Statuss”,”cart.confirm”:”Apstiprin\u0101t”,”action.cancel”:”Atsaukt darb\u012bbu”,”deposit.status.pending_confirm”:”Gaid\u0101m apstiprin\u0101jumu”,”profile.email_confirmation_sent”:”Apstiprin\u0101juma zi\u0146ojums tika nos\u016bt\u012bts”,”register.validate_phone_help”:”Uz tavu nor\u0101d\u012bto t\u0101lru\u0146a nr. :phone tika nos\u016bt\u012bta \u012bszi\u0146a. Apskaties telefon\u0101 un ievadi uz turieni nos\u016bt\u012bto 4-ciparu kodu.”,”reset_password_email.your_password”:”J\u016bsu jaun\u0101 parole:”,”pasword.tooltip”:”Parolei j\u0101sast\u0101v vismaz no 8 simboliem”,”register.password”:”Parole”,”show”:”R\u0101d\u012bt”,”hide”:”Sl\u0113pt”,”profile.change_password”:”Main\u012bt paroli”,”profile.change_password_successfully”:”Parole nomain\u012bta”,”continue”:”Turpin\u0101t”,”deposit.success.bank_statement_required”:”Paldies!\nTava iemaksa jau ir ce\u013c\u0101″,”deposit.success.bank_statement_required_note”:”Aug\u0161upiel\u0101d\u0113 ekr\u0101n\u0161\u0101vi\u0146u no savas bankas konta izdrukas, kur ir redzami p\u0113d\u0113jie \u010detri kred\u012btkartes numura cipari, konta numurs un Tavs v\u0101rds un uzv\u0101rds. :screenshot_example”,”deposit.bank_statement.uploaded_successful”:”Ekr\u0101n\u0161\u0101vi\u0146\u0161 aug\u0161upiel\u0101d\u0113ts veiksm\u012bgi.\nKad m\u016bsu klientu atbalsta dienests to apstiprin\u0101s, n\u0101kam\u0101s iemaksas no \u0161\u012bs kred\u012btkartes notiks autom\u0101tiski.”,”label.continue_in”:”Turpin\u0101t”,”link.document.section”:”Dokumenti”,”document_upload_limitations”:”Aug\u0161upiel\u0101d\u0113t var ne vair\u0101k k\u failus ne liel\u0101kus par 7 MB.”,”button.upload”:”Aug\u0161upiel\u0101d\u0113t”,”label.screenshot.example”:”Ekr\u0101n\u0161\u0101vi\u0146a piem\u0113rs”,”register.verify_phone_number_alert”:”Tavs telefona numurs netika verific\u0113ts. L\u016bdzam Tevi verific\u0113t to vai nomain\u012bt sava re\u0123istr\u0113t\u0101 telefona numuru uz citu! Valsts kods (piem\u0113ram, +371) ir oblig\u0101ts.”,”register.change_phone_number”:”Main\u012bt mobil\u0101 t\u0101lr. nr.”,”label.time_till_you_can_resend_sms_or_change_phone”:”You can try reset code after :countdown passed”,”my”:”Me”,”balance.balance”:”Bilance”,”Sportas”:”Sports”,”register.finish_registration_content”:”Lai veiktu iemaksas un likmes, Tev ir j\u0101pabeidz verifik\u0101cija.”,”register.continue”:”Turpin\u0101t”,”register.finish_registration_title”:”Tev ir j\u0101pabeidz verifik\u0101cija”,”verify.verification_update_title”:”Identit\u0101tes verifik\u0101cija”,”verify.verification_update_content”:”M\u0113s esam uzlaboju\u0161i verifik\u0101cijas procesu. L\u016bdzu, turpini un veic da\u017eus papildus verifik\u0101cijas so\u013cus. “,”verify.verification_update_button”:”Turpin\u0101t”,”verify.verification_update_title_doc”:”Document update”,”verify.verification_update_content_doc”:”We are required to hold a current valid document of you for customer identification procedures. Please provide your current valid identification document by clicking below.”,”verify.verification_update_button_doc”:”Upload document”,”verify.verification_update_title_trustly”:”verify.verification_update_title_trustly”,”verify.verification_update_content_trustly”:”verify.verification_update_content_trustly”,”menu”:”Izv\u0113lne”,”button.decline”:”decline”,”button.upload_document”:”Upload document”,”badge.new”:”NEW”,”badge.adult”:”18+”,”bonus.message.fraud_subject”:”Uzman\u012bbu! Tavas likmes apm\u0113rs ir liel\u0101ks, nek\u0101 to at\u013cauj pa\u0161reiz\u0113j\u0101s bonusu programmas noteikumi.”,”bonus.message.fraud_body”:”Tavas likmes apm\u0113rs ir liel\u0101ks, nek\u0101 at\u013cauj aktiviz\u0113t\u0101 pied\u0101v\u0101juma noteikumi. \u0160\u012b iemesla d\u0113\u013c tava sesija tika p\u0101rtraukta, un likme tika atgriezta. Pirms sp\u0113les turpin\u0101\u0161anas, l\u016bdzu, samazini likmes apm\u0113ru, lai iev\u0113rotu pied\u0101v\u0101juma noteikumus. Paldies!”,”user.register_btn”:”join now”,”user.login_btn”:”login”,”title.pending_pep_confirmation”:”Konta verific\u0113\u0161ana”,”paragraph.pending_pep_first_line”:”Tavs konts \u0161obr\u012bd tiek verific\u0113ts. Tas var aiz\u0146emt vienu darba dienu.”,”paragraph.pending_pep_second_line”:”Tu sa\u0146emsi zi\u0146u, tikl\u012bdz Tavs konts b\u016bs pieejams.”,”title.pending_responsible_confirmation”:”Konta p\u0101rbaude”,”paragraph.pending_responsible_first_line”:”Tavs sp\u0113\u013cu konts pa\u0161laik tiek izskat\u012bts. M\u0113s sazin\u0101simies ar Tevi tuv\u0101kaj\u0101 laik\u0101, ta\u010du retos gad\u012bjumos \u0161is process var ilgt l\u012bdz 5 darba dien\u0101m.”,”paragraph.pending_responsible_second_line”:”Pateicamies par paciet\u012bbu. Ja Tev rodas papildu jaut\u0101jumi, l\u016bdzu, sazinies ar m\u016bsu klientu atbalsta dienestu.”,”title.provide_your_source_of_wealth”:”L\u016bdzu, sniedz inform\u0101ciju par sevi”,”notification.sow.modal.description”:”Saska\u0146\u0101 ar m\u016bsu iek\u0161\u0113j\u0101m proced\u016br\u0101m, l\u016bdzam sniegt sekojo\u0161u inform\u0101ciju.”,”sow.profession”:”Nodarbo\u0161an\u0101s”,”sow.main_source_income”:”Galvenais ien\u0101kumu avots”,”sow.business_activity”:”Uz\u0146\u0113m\u0113jdar\u012bbas joma”,”sow.state_main_income_country”:”Naudas l\u012bdzek\u013cu izcelsmes avots”,”sow.salary”:”Darba alga”,”sow.business_dividends”:”Dividendes no uz\u0146\u0113m\u0113jdarb\u012bbas”,”sow.investment_dividends”:”Dividendes no invest\u012bcij\u0101m”,”sow.other”:”Citi avoti”,”sow.enter_other_sources”:”L\u016bdzu, ievadi ien\u0101kumu avotus”,”sow.internal_error”:”Internal error. If problem persists contact customer support.”,”sow.profession_other_min”:”Specified profession must be at least :min characters long.”,”sow.business_other_min”:”Specified business field must be at least :min characters long.”,”sow.income_other_min”:”Specified income field must be at least :min characters long.”,”sow.profession_other_max”:”Specified profession field must not exceed :max characters limit.”,”sow.business_other_max”:”Specified business field must not exceed :max characters limit.”,”sow.income_other_max”:”Specified income field must not exceed :max characters limit.”,”sow.selected_income_country_does_not_exists”:”Specified income country is not supported.”,”sow.success_info_provided”:”J\u016bs esat veiksm\u012bgi iesniedzis inform\u0101ciju”,”sow.business_required”:”Business field is required”,”sow.profession_required”:”Oblig\u0101ti j\u0101nor\u0101da profesija”,”sow.income_required”:”Income field is required”,”sow.income_other_required”:”Income Other is required field”,”sow.business_other_required”:”Business activity is required field”,”sow.profession_other_required”:”Profession is required field”,”action.provide”:”Iesniegt”,”title.confirm_your_personal_data”:”Apstiprini savus datus”,”popup_block_title”:”J\u016bsu p\u0101rl\u016bkprogramma blo\u0137\u0113 uznirsto\u0161o logu atv\u0113r\u0161anu.”,”popup_block_message”:”Lai veiktu iemaksu, l\u016bdzu izsl\u0113dziet uznirsto\u0161o logu blo\u0137\u0113t\u0101ju caur ikonu Uznirsto\u0161ie logi blo\u0137\u0113ti vai caur p\u0101rl\u016bkprogrammas iestat\u012bjumus.”,”server_time”:”Servera laiks”,”your_ip”:”Piesl\u0113guma IP adrese”,”reglament”:”Regulations”,”title.betting”:”Totalizators”,”shop.Terminalas”:”Pa\u0161apkalpo\u0161an\u0101s termin\u0101ls”,”index.title”:”Viss ir iesp\u0113jams! Sporta likmes, pokers un kazino.”,”popup.error”:”K\u013c\u016bda”,”error_page_heading”:”Oops!”,”page_not_found”:”Atvainojiet, lapa, kuru J\u016bs mekl\u0113j\u0101t, netika atrasta!”,”go_homepage”:”Atpaka\u013c uz galveno lapu”,”campaigns.my_campaigns”:”Mani pied\u0101v\u0101jumi”,”casino.freespins.message.title”:”You have received free spins!”,”casino.freespins.message.body”:”You have received :rounds free spins for :game.Play now!”,”casino.freespins.modal.button.later”:”Use later”,”casino.freespins.modal.button.now”:”Use now”,”casino.freespins.modal.message.deduction”:”To use free spins you will be charged 0.01\u20ac”,”casino.freespins.modal.message.error”:”Error occured”,”casino.freespins.modal.message.expiration”:”Don’t forget to use your free spins till :expiration.”,”casino.freespins.modal.message.heading”:”You got :rounds free spins in game :game”,”login.action.required”:”L\u016bdzu, ien\u0101c sist\u0113m\u0101, lai veiktu darb\u012bbu”,”login.link.information”:”Piesl\u0113g\u0161an\u0101s iesp\u0113jas”,”login.link.description”:”Piesaistiet savu OlyBet kontu soci\u0101l\u0101 t\u012bkla profilam, lai piesl\u0113gtos”,”login.google”:”login.google”,”oauth.email_already_taken”:”J\u016bs nevarat izmantot \u0161o e-pasta adresi, lai pieteiktos.”,”oauth.session_expired_try_again”:”oauth.session_expired_try_again”,”oauth.login_method_change_disallowed”:”The login method can’t be turned off. At least one of the login methods must be enabled!”,”login.user_not_found”:”Lai piesl\u0113gtos savam kontam ar \u0161o metodi, l\u016bdzu, aktiviz\u0113jiet to sav\u0101 lietot\u0101ja profil\u0101.”,”modal.quick-optin.title”:”Quick optin”,”modal.quick-optin.message”:”modal.quick-optin.message”,”label.nba_partner”:”Ofici\u0101lais NBA sporta likmju partneris”,”label.zalgiris_partner”:”Lepojamies atbalst\u012bt \u017dalgiri”,”label.official_partner”:”Ofici\u0101lais Sporta Likmju Partneris”,”register.verify_phone_success_header”:”Lieliski!”,”register.verify_phone_success_text”:”Tavs mobil\u0101 t\u0101lru\u0146a numurs ir apstiprin\u0101ts!”,”profile.change_phone”:”Main\u012bt t\u0101lruni”,”register.enter_phone”:”Ievadi savu mobil\u0101 t\u0101lr. nr.”,”confirm.phone”:”Apstiprini savu telefona numuru”,”sms_with_code_sent_to”:”M\u0113s nupat nos\u016bt\u012bj\u0101m 4 ciparu kodu SMS uz telefona numuru :phone. L\u016bdzu, ievadi to zem\u0101k.”,”register.resend_sms”:”Atk\u0101rtoti s\u016bt\u012bt SMS ar kodu”,”register.edit_phone”:”Main\u012bt telefona numuru”,”back”:”Atpaka\u013c”,”title.important_information”:”Svar\u012bga inform\u0101cija”,”paragraph.2020_changes_title”:”Izmai\u0146as OlyBet lietot\u0101ja l\u012bgum\u0101″,”paragraph.2020_first_note”:”S\u0101kot no 01.04.2021. OlyBet pakalpojumus Tavam OlyBet kontam sniegs komp\u0101nija \u201cOlybet Latvia SIA\u201d, kas l\u012bdz\u0101s Olympic Casino Latvia SIA pieder vienai uz\u0146\u0113muma grupai.”,”paragraph.2020_second_note”:”Iepriek\u0161\u0113j\u0101 l\u012bguma nosac\u012bjumi, k\u0101 ar\u012b Tavas ties\u012bbas un pien\u0101kumi netiek main\u012bti. Tu turpin\u0101si sa\u0146emt e-pastus un\/vai SMS ar OlyBet pied\u0101v\u0101jumiem, kuru sa\u0146em\u0161anai b\u016bsi pierakst\u012bjies. Tu vari main\u012bt jaunumu sa\u0146em\u0161anas uzst\u0101d\u012bjumus sav\u0101 OlyBet kont\u0101.”,”popup.close.button”:”Aizv\u0113rt”,”action.read_more”:”Las\u012bt vair\u0101k”,”action.accept_and_continue”:”Turpin\u0101t”,”have_any_questions”:”Have any questions?”,”contact_customer_support”:”Contact our customer support”,”browser_not_supported_text”:”J\u016bsu p\u0101rl\u016bkprogramma neatbilst pras\u012bb\u0101m.”,”browser_not_supported_description”:”M\u0113s izveidoj\u0101m OlyBet izmantojot modern\u0101k\u0101s tehnolo\u0123ijas. T\u0101s padara OlyBet \u0101tr\u0101ku un vienk\u0101r\u0161\u0101k lietojamu.”,”browser_not_supported_compatibility_text”:”Sader\u012bgs ar jaun\u0101kaj\u0101m p\u0101rl\u016bkprogrammu versij\u0101m.”,”browser_not_supported_download_btn”:”Lejupiel\u0101d\u0113t”,”label.select_file”:”Atlasiet failu”,”deposit.duplicate_message”:”Tavam depoz\u012btam tiek veikta papildus p\u0101rbaude.”,”deposit.duplicate_additional_info”:”Tavs depoz\u012bts tika nodots papildus p\u0101rbaudei un tiks apstr\u0101d\u0101ts vienas darba dienas laik\u0101.”,”button.browse”:”P\u0101rl\u016bkot”,”option.yes”:”J\u0101″,”option.no”:”N\u0113″,”auth.method.olybet.title”:”OLYBET”,”auth.method.smart-id.title”:”SMART ID”,”auth.method.mobile-id.title”:”MOBILE ID”,”auth.method.facebook.title”:”Facebook”,”auth.method.google.title”:”Google”,”auth.method.deposit-and-play.title”:”Depoz\u012bts un sp\u0113l\u0113t”,”freebets.my_freebets”:”Bonusa likmes”,”freebets.active_freebets”:”Akt\u012bv\u0101s bonusa likmes”,”goto”:”Open”,”trustly.withdraw_mismatched_subject”:”Tava laimesta izmaksa tika noraid\u012bta”,”trustly.withdraw_mismatched_body”:”Tu m\u0113\u0123ini veikt izmaksu uz neapstiprin\u0101tu kontu. Laimestu izmaksas var veikt tikai uz kontu, no kura tika veikta iemaksa un kur\u0161 ir apstiprin\u0101ts no OlyBet. Laimesta izmaksas piepras\u012bjums tika noraid\u012bts.”,”compliance.pep_body”:”J\u016bs nor\u0101d\u012bj\u0101t, ka esat PNP. L\u016bdzam nedaudz paciet\u012bbas, jo, pirms at\u013caujas piedal\u012bties azartsp\u0113l\u0113s, j\u016bsu konts tiks p\u0101rbaud\u012bts”,”compliance.pep_title”:”Ir izv\u0113l\u0113ts PNP statuss”,”compliance.high_risk_country_body”:”J\u016bs nor\u0101d\u012bj\u0101t augsta riska valsti. L\u016bdzam nedaudz paciet\u012bbas, jo, pirms at\u013caujas piedal\u012bties azartsp\u0113l\u0113s, j\u016bsu konts tiks p\u0101rbaud\u012bts.”,”compliance.high_risk_country_title”:”Ir izv\u0113l\u0113ta augsta riska valsts”,”compliance.prohibited_country_body”:”J\u016bs nor\u0101d\u012bj\u0101t aizliegtu valsti. L\u016bdzam nedaudz paciet\u012bbas, jo, pirms at\u013caujas piedal\u012bties azartsp\u0113l\u0113s, j\u016bsu konts tiks p\u0101rbaud\u012bts”,”compliance.prohibited_country_title”:”Ir izv\u0113l\u0113ta aizliegta valsts”,”registration.pep_link”:”politiski noz\u012bm\u012bga persona”,”registration.pep_body”:”Esmu politiski noz\u012bm\u012bga persona, politiski noz\u012bm\u012bgas personas \u0123imenes loceklis, ar politiski noz\u012bm\u012bgu personu cie\u0161i saist\u012bta persona. Saite:”,”registration.not_pep_body”:”Es neesmu”,”registration.title.details”:”S\u012bk\u0101ka inform\u0101cija”,”registration.country_of_residence”:”Rezidences valsts”,”registration.occupation”:”Nodarbo\u0161an\u0101s”,”registration.occupation_other”:”Cita nodarbo\u0161an\u0101s (l\u016bdzu nor\u0101d\u012bt)”,”register.error_page.header”:”Gad\u012bjusies k\u013c\u016bda. P\u0113c br\u012b\u017ea m\u0113\u0123ini v\u0113lreiz.”,”deposit.additional_info.hide_btn_text”:”Vair\u0101k inform\u0101cijas par maks\u0101jumiem”,”deposit.additional_info.btn_close_text”:”Aizv\u0113rt”,”withdrawal.additional_info_about_payment.info”:”withdrawal.additional_info_about_payment.info”,”compliance.warning.prohibited_country”:”\u0160\u012b rezidences valsts nav piem\u0113rota”,”compliance.general_title”:”Inform\u0101cija”,”compliance.general_body”:”L\u016bdzam nedaudz paciet\u012bbas, jo, pirms at\u013caujas piedal\u012bties azartsp\u0113l\u0113s, j\u016bsu konts tiks p\u0101rbaud\u012bts”,”registration.confirm_pep_selection”:”Vai J\u016bs tie\u0161\u0101m esat politiski noz\u012bm\u012bga persona?”,”register.yes”:”J\u0101″,”register.no”:”N\u0113″,”compliance.warning.pep”:”J\u016bs nor\u0101d\u012bj\u0101t, ka esat PNP. L\u016bdzam nedaudz paciet\u012bbas, jo, pirms at\u013caujas piedal\u012bties azartsp\u0113l\u0113s, j\u016bsu konts tiks p\u0101rbaud\u012bts”,”deposit.paysera_sebee_notice”:”We have made a small change in the deposit payment from SEB bank. In the future, SEB payments will be mediated through Paysera. For you, only the payment process has changed, during which additional consent may be requested in the payment process. Payment is still free.”,”deposit.gambling_jurisdiction_info”:” * Interakt\u012bv\u0101s azartsp\u0113les Tav\u0101 rezidences valst\u012b var b\u016bt neleg\u0101las. Ja t\u0101, tad Tev nevajadz\u0113tu lietot savu maks\u0101jumu karti, lai veiktu \u0161o maks\u0101jumu.\u0145em v\u0113r\u0101, ka t\u0101 ir Tava atbild\u012bba zin\u0101t un sekot l\u012bdzi azartsp\u0113\u013cu noteikumiem sav\u0101 rezidences valst\u012b. OlyBet neuz\u0146emas atbild\u012bbu par ierobe\u017eojumiem sp\u0113l\u0113t\u0101jiem attiec\u012bgaj\u0101s valst\u012bs.
* \u0145em v\u0113r\u0101, ka nepilngad\u012bg\u0101m person\u0101m ir stingri aizliegts piedal\u012bties azartsp\u0113l\u0113s. T\u0101 ir Tava atbild\u012bba zin\u0101t un sekot l\u012bdzi vecuma ierobe\u017eojumiem, lai piedal\u012btos azartsp\u0113l\u0113s sav\u0101 rezidences valst\u012b.Lai izvair\u012btos no p\u0101rpratumiem, l\u016bdzu, saglab\u0101 ierakstus par saviem maks\u0101jumiem un aktu\u0101los OlyBet maks\u0101jumu noteikumus.Komp\u0101nijas adrese: Olybet Latvia SIA ( ) Kronvalda 3, LV-1010, Riga, Latvia”,”privacy_placeholder”:”Priv\u0101tuma politika.”,”user_withdraw_session_limit_reached”:”J\u016bs esat sasniedzis vienas sp\u0113\u013cu sesijas izmaksu limitu \u EUR. Lai atjaunotu limitu, l\u016bdzu atsl\u0113dzaties no sesijas un piesl\u0113dzaties no jauna. J\u016bsu limits autom\u0101tiski atjaunosies. Ja Jums rodas jaut\u0101jumi par sesijas limitiem, l\u016bdzu sazinieties ar m\u016bsu klientu atblastu.”,”deposit.success.bank_statement_required_netverify”:”deposit.success.bank_statement_required_netverify”,”deposit.success.bank_statement_required_netverify_note”:”deposit.success.bank_statement_required_netverify_note”,”button.reject.verification”:”button.reject.verification”,”deposit.verification.reject_confirmation.title”:”deposit.verification.reject_confirmation.title”,”deposit.verification.reject_confirmation.message”:”deposit.verification.reject_confirmation.message”,”deposit.card_upload_success”:”Thank you! We have received your documents and will review them within 15 minutes.”,”deposit.verification.netverify.failure.message”:”We could not process your card data automatically. Please contact customer support to upload the card photo manually. Sorry for the inconvenience caused.”,”deposit.verification.netverify.failure.title”:”Card verification has failed”,”deposit.card_upload_success_short_message”:”deposit.card_upload_success_short_message”,”my_deposits_and_withdrawals”:”Iemaksas un izmaksas”,”user.deactivate.deactivate”:”Deaktiviz\u0113t kontu”,”user.deactivate.funds_available”:”Pieejam\u0101 bilance”,”user.deactivate.before_deactivation”:”Pirms turpin\u0101t, l\u016bdzu, izmaks\u0101 vai izmanto savu bilanci”,”user.deactivate.withdraw”:”Izmaks\u0101t”,”user.deactivate.deactivate_or_terminate”:”Deaktiviz\u0113t vai sl\u0113gt kontu”,”user.deactivate.want_to”:”Es v\u0113los”,”user.deactivate.deactivating”:”Deaktiviz\u0113t kontu”,”user.deactivate.termination”:”Sl\u0113gt kontu un dz\u0113st datus”,”user.deactivate.deactivating.first_point”:”Deaktiviz\u0113t manu kontu. Turpm\u0101k Tu nevar\u0113si ielogoties un netiksi inform\u0113ts m\u0101rketinga nol\u016bkos. Piepras\u012bt konta atk\u0101rtotu aktiviz\u0113\u0161anu var\u0113si jebkur\u0101 laik\u0101, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu”,”user.deactivate.deactivating.second_point”:”Ja kontu atk\u0101rtoti neaktiviz\u0113si m\u016bsu konfidencialit\u0101tes politik\u0101 noteiktaj\u0101 laika posm\u0101, tas tiks neatgriezeniski dz\u0113sts ar visiem t\u0101 datiem.”,”user.deactivate.first_title”:”Sl\u0113gt manu kontu un nekav\u0113joties dz\u0113st sekojo\u0161us datus:”,”user.deactivate.first_point1″:”Sazi\u0146a un m\u0101rketinga dati”,”user.deactivate.first_point2″:”S\u012bkfailu dati”,”user.deactivate.first_point3″:”Re\u0123istr\u0101cijas dati”,”user.deactivate.second_title”:”Juridisko pras\u012bbu un m\u016bsu likum\u012bgo intere\u0161u d\u0113\u013c m\u0113s saglab\u0101sim sekojo\u0161u kategoriju datus:”,”user.deactivate.second_point1″:”Dati par nelikum\u012bgi ieg\u016btu l\u012bdzek\u013cu legaliz\u0113\u0161anu”,”user.deactivate.second_point2″:”Verifik\u0101cijas dati”,”user.deactivate.second_point3″:”Sp\u0113\u013cu v\u0113sture”,”user.deactivate.second_point4″:”Dar\u012bjumu v\u0113sture”,”user.deactivate.second_point5″:”Tehniskie dati”,”user.deactivate.first_bottom_text”:”Iepriek\u0161 nor\u0101d\u012bt\u0101 datu kategoriz\u0113\u0161ana atsaucas uz m\u016bsu priv\u0101tuma politiku.”,”user.deactivate.second_bottom_text”:”Gal\u012bg\u0101 datu dz\u0113\u0161ana tiks veikta saska\u0146\u0101 ar m\u016bsu priv\u0101tuma politik\u0101 noteikto termi\u0146u.”,”user.deactivate.next_step”:”N\u0101kamais solis”,”user.deactivate.keep_account”:”Patur\u0113t kontu”,”user.deactivate.terminate”:”Sl\u0113gt kontu”,”user.deactivate.feedback_title”:”Vai vari mums past\u0101st\u012bt, kas Tevi neapmierin\u0101ja?”,”user.deactivate.max_symbols”:”Ne vair\u0101k k\u \u00a0simboli”,”user.deactivate.send_and_proceed”:”Nos\u016bt\u012bt un turpin\u0101t”,”user.deactivate.password_title”:”Parole”,”form_validation.incorrect_password”:”Pa\u0161reiz\u0113j\u0101 parole ir nepareiza”,”user.deactivate.confirm”:”Apstiprin\u0101t”,”user.deactivate.confirmation_title”:”Tavs konts ir deaktiviz\u0113ts”,”user.deactivate.confirmation_text”:”Mums patiesi \u017e\u0113l, ka esi nol\u0113mis pamest OlyBet, ta\u010du vienm\u0113r b\u016bsi laipni gaid\u012bts atpaka\u013c. M\u0113s r\u016bp\u012bgi izskat\u012bsim Tevis sniegt\u0101s atsauksmes un turpin\u0101sim uzlabot pakalpojumu kvalit\u0101ti, lai nodro\u0161in\u0101tu m\u016bsu klientiem vislab\u0101ko sp\u0113\u013cu pieredzi.”,”user.deactivate.sign_up”:”Re\u0123istr\u0113ties”,”user.deactivate.empty_feedback”:”L\u016bdzu preciz\u0113jiet iemeslu!”,”I_have_bonus_code”:”Promo kods”,”proceed”:”Turpin\u0101t”,”amount”:”Summa”,”deposit_and_play”:”Deposit and Play”,”payment_login_fail”:”Piesl\u0113g\u0161an\u0101s neizdev\u0101s”,”payment_aborted”:”Maks\u0101jums neizdev\u0101s”,”submit_personal_data”:”Iesniedziet personas datus”,”i_accept”:”Piekr\u012btu”,”terms_and_conditions”:”Noteikumi un nosac\u012bjumi”,”and”:”un”,”privacy”:”Priv\u0101tuma politika”,”jumio_message_underaged”:”J\u016bsu verifik\u0101cija tika noraid\u012bta. Inform\u0113jam, ka sakar\u0101 ar azartsp\u0113\u013cu likumu, personai, kura v\u0113l\u0101s sp\u0113l\u0113t ar re\u0101lo naudu ir j\u0101b\u016bt vismaz 18 gadus vecai. Lab\u0101kie nov\u0113l\u0113jumi no OlyBet komandas!”,”brite.failed_deposit_title”:”brite.failed_deposit_title”,”brite.failed_deposit_body”:”brite.failed_deposit_body”,”games.load_more”:”games.load_more”,”casino.view_all”:”Skat\u012bt visu”,”casino.provider”:”Sp\u0113\u013cu ra\u017eot\u0101js”,”casino.game_search”:”Mekl\u0113t sp\u0113li…”,”casino.eligible_for_bonus”:”Sp\u0113les, uz kur\u0101m attiecas bonuss”,”casino.last_played”:”P\u0113d\u0113j\u0101s sp\u0113l\u0113t\u0101s”,”casino.recently_played_games”:”P\u0113d\u0113j\u0101s sp\u0113l\u0113t\u0101s”,”casino.age_restricted_popup.title”:”Age restrictions”,”casino.age_restricted_popup.content”:”Dear Customer, according Lithuanian country regulations, majority of our casino games are inaccessible to those under age of 21. We kindly invite you to try games under \u201c18+ Category\”. Good Luck!.”,”more”:”Sp\u0113\u013cu ra\u017eot\u0101js”,”play”:”Play”,”casino.back_to_lobby”:”Back to Lobby”,”casino_lobby”:”Galven\u0101″,”promo_games”:”D\u0101rgumu med\u012bbas”,”egt_games”:”EGT sp\u0113les”,”elk_games”:”ELK Studios sp\u0113les”,”microgaming_games”:”Microgaming sp\u0113les”,”netent_games”:”NetEnt sp\u0113les”,”nextgen_games”:”NextGen sp\u0113les”,”novomatic_games”:”Novomatic sp\u0113les”,”playngo_games”:”Play’n’Go sp\u0113les”,”playtech_games”:”Playtech sp\u0113les”,”sg_gaming_games”:”Light & Wonder sp\u0113les”,”thunderkick_games”:”Thunderkick sp\u0113les”,”Tom_Horn_games”:”Tom Horn sp\u0113les”,”oc_favourites”:”Olympic Casino favor\u012bti”,”High_5_Games”:”High 5 Games sp\u0113les”,”Evolution_Gaming”:”Evolution Gaming”,”yggdrasil”:”yggdrasil”,”search.results”:”Search results”,”search.error_no_search_results”:”Nav atrasti rezult\u0101ti”},”hide_games_links”:false,”user_menu”:[],”header_menu”:[{“title”:”Kazino”,”url”:”https:\/\/\/games”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“games*”],”active”:true},{“title”:”Live Kazino”,”url”:”https:\/\/\/live-dealer”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“live-dealer*”],”active”:false},{“title”:”Sports”,”url”:”https:\/\/\/sports”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“sports*”],”active”:false},{“title”:”Live likmes”,”url”:”https:\/\/\/live”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“live”,”live\/*”],”active”:false},{“title”:”Esports”,”url”:”https:\/\/\/betsy-esports”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“betsy-esports*”],”active”:false},{“title”:”Likmju sp\u0113les”,”url”:”https:\/\/\/bet-games”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“bet-games*”],”active”:false},{“title”:”Pokers”,”url”:”https:\/\/\/gg-poker”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“gg-poker*”],”active”:false},{“title”:”Pied\u0101v\u0101jumi”,”url”:”\/\/olybet.lv\/lv\/visi-piedavajumi”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“lv\/visi-piedavajumi”],”active”:false},{“title”:”OlyBet Club”,”url”:”\/\/olybet.lv\/lv\/olybet-club”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[“lv\/olybet-club”],”active”:false},{“title”:”Likmju punkti”,”url”:”https:\/\/promo.olybet.lv\/sports-bars\/”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[],”active”:false},{“title”:”Tie\u0161raides”,”url”:”https:\/\/welcome.olybet.lv\/special-offer\/live-sports-everywhere-all-the-time-outside-live\/”,”icon”:””,”segmentation”:[],”activeOn”:[],”active”:false}],”partners”:[{“title”:”NHL”,”url”:”https:\/\/welcome.olybet.lv\/sports\/nhl\/nhl-x-olybet\/”,”icon”:””},{“title”:”NBA”,”url”:”https:\/\/welcome.olybet.lv\/sports\/nba\/nba-season\/”,”icon”:””},{“title”:”Real Betis”,”url”:”https:\/\/welcome.olybet.lv\/sports\/real-betis-partnership\/”,”icon”:”}